Работи с НЗОК

Проф. д-р Боян Атанасов, д.м. - уролог

Приемни часове :

 • понеделник: 08.00 ч. до 12.00 ч.
 • сряда: 13.00 ч. до 15.30 ч.

 

Дата и място на раждане:
17.05.1972, Ловеч

 

Образование:

 • Средно образование – „Тодор Кирков“ Ловеч, (1989 г.)
 • Висше образование – медицина във Висш Медицински Институт Плевен, (1996 г.)
 • Специалност Урология, Медицински Университет Плевен, Клиника по урология, (2008 г.)
 • Образователна и научна  степен „Доктор” по научна специалност Урология, 2019г., въз основа на защитена дисертация на тема “Сексуални дисфункции след нервосъхраняваща радикална простатектомия – терапевтични възможности и резултати”
 • Допълнителна професионална квалификация „Лекар-мениджър”, (2010 г.)

Трудов стаж:

 • 2021 г. – Доцент по Урология в Клиника по Урология на УМБАЛ „Света Марина“, МУ – Плевен
 • 2018 г. – Началник на клиника по урология в УМБАЛ „Света Марина“, Плевен
 • 2003-2018 г. – Лекар – ординатор в Клиника по Урология, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен
 • 1997 – 2003 г. – Лекар в ЦСМП - Ловеч

Академични позиции:

 • „Доцент” по научна специалност 03.01.42 Урология, след конкурс, обявен от Медицински Университет Плевен, (2021 г.)
 • „Професор” по научна специалност Урология от месец септември 2023 г.

Курсове и специализации:

 • Специализация по урология, Урологична клиника, Institute of Urology and Nephrology, University College London, Prof. A. Mundy, Лондон, Великобритания, 26.04.2004 – 26.06.2004г.
 • Специализация по урология, Урологична клиника, University of Berne, Department of Urology, Prof. U. Studer, Берн, Швейцария, 14.10.2005 – 14.12.2005 г.
 • Европейско училище по урология, European Urology Residents Education Programme, Prof. H. Van. Poppel, Прага, Чехия, 01.09.2006 – 06.09.2006 г.
 • Курс „Ендоскопски методи на изследване и лечение на заболяванията на отделителната и мъжката полова система”, Плевен, 10.03.2008 – 14.03.2008г.
 • Курс „Ехографска диагностика на заболяванията на ПОС и на патологични процеси в ретроперитонеалното пространство”, Плевен, 14.04.2008 – 18.04.2008 г.
 • Курс „Вземане на биопсичен материал от органи на отделителната и мъжката полова система и от патологични процеси в ретроперитонеалното пространство за цитологични и хистологични изследвания”, Плевен, 12.05.2008 – 16.05.2008г.
 • Курс по Абдоминален Доплер, Доц. Режина Жак Джераси, В.Търново, 19.06.2008 – 21.06.2008г.
 • Курс „Екстракорпорална литотрипсия”, Доц. Салтиров, ВМА София, 18.10.1010 – 22.10.2010г.
 • Участие във „Втори семинар в практическа сесия по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията”, „V-ти Международен семинар по роботизирана хирургия за Югоисточна Европа”, 10-12.05.2010 г., ТЕЛЕЦ – МУ – Плевен.
 • Курс и призната правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол, ВМА София, 18.10.2010 – 22.10.2010 г.
 • Курс „Диагностична лапароскопия” – I ниво, МУ – Плевен 2011 г.
 • Курс „Оперативна лапароскопия” – II ниво, МУ – Плевен 2011 г.
 • Курс „Challenges in endourology and functional urology”, Париж, 27.06.2014 – 29.06.2014 г.
 • Тематичен курс „Retropubic radical prostatectomy – Tips, tricks and pitfalls”, 18.03.2017 г., Лисабон, Португалия
 • Курс "Robot-assisted laparoscopic prostatectomy", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Retropubic radical prostatectomy - tips, tricks and pitfall", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Advanced course on laparoscopic renal surgery", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Laparoscopic and rоbot-assisted laparoscopic radical cystectomy", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Flexible ureterorenoscopy and retrograde intrarenal surgery:instrumentation, technique, tips, tricks and indication", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • През август 2019 г. придобива сертификат за хирург на конзола за работа с роботизирана система da Vinchi в IRCAD-EITS Center Страсбург, Франция.
 • Курс за използване на Лазери при лечението на Tумори на горните пикочни пътища, 25 септември 2019, Barcelona, Spain, Prof. Alberto Breda
 • Курс лапароскопска радикална простатектомия., ноември 2020 г., Хил клиник, Prof. Jens-Uwe Stolzenburg
 • Курс за използване на Холмиум лазер при лечение на ДПХ., октомври 2021 г., Хил клиник, Prof. Fernando Sancha
 • Курс за използване на Лазери при лечението на конкременти на горните пикочни пътища и ДПХ., август 2022 г., Варшава

Преподавателска дейност:

 • Българоезично обучение по Урология  специаност „Медицина” МУ – Плевен
 • Англоезично обучение по Урология  специаност „Медицина” МУ – Плевен
 • След дипломно обучение към МУ-Плевен

Научни интереси и разработки:

 • Научни публикации – над 100
 • Научни съобщения – над 50
 • Главен редактор е на списание „Клинична урология“
 • Член е на редакционната колегия на списанията: „Уронет“ и „Урология и Андрология“
 • Член е на управителния съвет на Фондация „Урология и андрология“

Научно-изследователска дейност:

 • I. Национален проект: BG05M2OP001-1.002-0010-C01 - "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3d и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия". – Департамент Роботизирана хирургия.  Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие.
 • II. Проекти на МУ – Плевен:
 1. №1/2021 - "Сравняване на усложненията и резултатите при уретерна литотрипсия с два различни по размер уретероскопи".
 2. №3/2021 - "Подкожен екстраанатомичен нефровезикален байпас при продължителни стриктури на уретера".
 3. №8/2022 - "Сравняване на усложненията и резултатите от използването на оментум с биологична тъканно-регенерираща присадка при трансабдоминални операции за ятрогенни везико-вагинални фистули".
 4. №18/2022 - "Прогностичната роля на прокалцитонина като биомаркер в антибиотичното лечение на пациенти със сепсис преживели оперативно лечение".

Членство в научни организации:

 • Българско урологично дружество – член на управителния съвет
 • Европейска асоциация по урология
 • Български лекарски съюз
 • Българска медицинска асоциация
 • Българска асоциация на младите уролози
 • Българската асоциация по ултразвук в медицината
 • Българска асоциация по минимално-инвазивна и роботизирана хирургия.

Езикова квалификация:

 • Английски език
 • Руски език

Контакти: